Herregistreren ParkinsonNet

Herregistratievoorwaarden ParkinsonNet

Herregistratievoorwaarden 2017

Om de deskundigheid van alle bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners te garanderen, voert ParkinsonNet om het jaar een herregistratie procedure uit. Voor herregistratie in 2017 zijn de voorwaarden verder aangescherpt. De herregistratie van 2017 geldt voor alle zorgverleners die de basisscholing in het najaar van 2014 of eerder volgden. De voorwaarden verschillen per zorgverlenertype. Klik hieronder voor de herregistratievoorwaarden voor uw discipline.

  • Paramedici (fysyiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten)
  • Verwijzers (klinisch geriaters, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en psychiaters)
  • Apothekers
  • Overige zorgverleners (GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, maatschappelijk werkers, seksuologen, parkinsonverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten)

Herregistratievoorwaarden 2015

De herregistratie startte vanaf 2015 en gold voor alle aangesloten zorgverleners die de basisscholing in het voorjaar van 2013 of eerder volgden. Onderstaand vindt u de voorwaarden van 2015:

  • U woonde in 2013 of 2014 het ParkinsonNet congres bij.
  • U nam zowel in 2013 als 2014 aan tenminste twee multidisciplinaire regionale bijeenkomsten deel. Verwijzers dienen  minstens één bijeenkomst per jaar bijgewoond te hebben. Uw regiocoördinator houdt een registratielijst per bijeenkomst bij.
  • Jaarlijks levert u gegevens aan ten behoeve van kwaliteitsregistratie aan het ParkinsonNet coördinatiecentrum door het invullen van de ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor.
  • U voldoet aan de volumenorm. Deze norm houdt in dat zorgverleners een minimaal aantal unieke parkinsonpatiënten per jaar moeten begeleiden of behandelen. Deze norm is vastgesteld voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Voor herregistratie in 2015 moeten paramedici in 2013 en 2014 minimaal 5 unieke parkinsonpatiënten hebben begeleid of behandeld.

Toetsing van de herregistratievoorwaarden 2015

In de kwaliteitsmonitor die wij begin februari 2015 verstuurden, diende u aan te geven in hoeverre u aan de verschillende voorwaarden voor herregistratie voldeed. Dit controleerden wij ook steekproefsgewijs. Aan de hand daarvan beoordeelde ParkinsonNet of u aan de voorwaarden voldeed. Indien dit niet het geval was kon u een jaar uitstel vragen. Tijdens dit jaar uitstel dient u alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Zorgzoeker