Deelnamevoorwaarden ParkinsonNet

U heeft besloten dat u deel wil nemen aan ParkinsonNet. Geweldig! Voor deelname aan ParkinsonNet gelden onderstaande deelnamevoorwaarden. Lees deze goed door.

Inhoudsopgave

1. Deelnamevoorwaarden ParkinsonNet

1.1. Wie kan deelnemer worden van ParkinsonNet?
1.2. Voorwaarden om deelnemer van ParkinsonNet te worden per discipline
1.3. Voorwaarden om deelnemer van ParkinsonNet te blijven per discipline
1.4. Deelname aan ParkinsonNet beëindigen
1.5. Herintreden

2. Transparantiebeleid ParkinsonNet

3. Klachtenprocedure ParkinsonNet

1. Deelnamevoorwaarden ParkinsonNet

1.1 Wie kan deelnemer worden van ParkinsonNet?

De volgende disciplines kunnen deelnemer worden van ParkinsonNet:

Fysiotherapeuten
Oefentherapeuten
Logopedisten
Ergotherapeuten
Diëtisten

GZ-psychologen
Klinisch- neuropsychologen
Maatschappelijk werkers
Seksuologen
Neurologen
Physician assistants
Specialisten- ouderengeneeskunde
Geriaters
Psychiaters
Revalidatieartsen
Apothekers
Parkinsonverpleegkundigen
Verpleegkundig specialisten

 

Let op: Deelname aan ParkinsonNet is altijd op individuele basis.

1.2 Voorwaarden om deelnemer van ParkinsonNet te worden per discipline

1.2.1 Alle disciplines:

Alle disciplines genoemd bij 1.1 dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om deelnemer van ParkinsonNet te worden:

 • Affiniteit met de ziekte van Parkinson;
 • Akkoord gaan met het transparantiebeleid, in dit document onder 3;
 • Werken conform de richtlijn: Multidisciplinaire behandeling van de ziekte van Parkinson;
 • Akkoord gaan met de klachtenprocedure, in dit document onder 4.

1.2.2 Extra aansluitingsvoorwaarden voor fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten:

 • Deelnemen aan de selectieprocedure. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website.
 • Volgen van driedaagse basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener en aanwezig zijn bij een congres van ParkinsonNet.

1.2.3 Extra aansluitingsvoorwaarden voor maatschappelijk werkers:

 • Volgen van driedaagse basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener en aanwezig zijn bij een congres van ParkinsonNet;

1.2.4 Extra aansluitingsvoorwaarden voor GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, seksuologen, specialist ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialist:

 • Volgen van tweedaagse basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener en aanwezig zijn bij een congres van ParkinsonNet;
 • Psychologen die deelnemer van ParkinsonNet willen worden dienen de opleiding tot GZ-psycholog te hebben voltooid.

1.2.5 Extra aansluitingsvoorwaarden voor physician assistants, geriaters, psychiaters en revalidatieartsen

 • Volgen van eendaagse basisscholing tot ParkinsonNetzorgverlener.

1.2.6 Extra aansluitingsvoorwaarden voor neurologen en parkinsonverpleegkundigen:

 • Neurologen en parkinsonverpleegkundigen hebben geen aanvullende voorwaarden om deelnemer te worden van ParkinsonNet.
 • Verpleegkundigen dienen eerst de Tiendaagse opleiding tot parkinsonverpleegkundige te volgen.

1.2.7 Extra aansluitingsvoorwaarden voor apothekers:

 • Volgen van eendaagse scholing 'Farmaceutische zorg voor parkinsonpatiënten'.

1.3 Voorwaarden om deelnemer van ParkinsonNet te blijven per discipline

1.3.1 Fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en diëtisten

Dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Voldoen van een jaarlijkse deelnamebijdrage. De hoogte hiervan vindt u op de website;
 • Minimaal eens per twee jaar een ParkinsonNet congres bij te wonen;
 • Ieder jaar tenminste aan twee multidisciplinaire regionale ParkinsonNet bijeenkomsten deel te nemen
 • Ieder jaar tenminste één monodisciplinaire ParkinsonNet bijeenkomst (mag ook regio-overstijgend zijn) bij te wonen;
 • MijnParkinsonNet up-to-date te houden. In MijnParkinsonNet dienen in ieder geval de volgende velden te zijn gevuld: alle verplichte velden, profieltekst en behandellocatie(s);
 • Te voldoen aan de volumenorm van minimaal vijf (5) unieke parkinsonpatiënten per jaar begeleiden of behandelen;
 • Jaarlijkse gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistratie aan te leveren aan het ParkinsonNet Coördinatiecentrum door het invullen van de ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor.

1.3.2 GZ-psychologen, klinisch- neuropsychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen

Dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Voldoen van een jaarlijkse deelnamebijdrage. De hoogte hiervan vindt u op de website;
 • Minimaal eens per twee jaar een ParkinsonNet congres bij te wonen;
 • Ieder jaar tenminste aan twee multidisciplinaire regionale bijeenkomsten deel te nemen;
 • MijnParkinsonNet up-to-date te houden. In MijnParkinsonNet dienen in ieder geval de volgende velden te zijn gevuld: alle verplichte velden, profieltekst en behandellocatie(s);
 • Jaarlijkse gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistratie aan te leveren aan het ParkinsonNet Coördinatiecentrum door het invullen van de ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor.

1.3.3 Apothekers

Apothekers dienen aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Minimaal eens per twee jaar het ParkinsonNet congres bij te wonen;
 • Ieder jaar tenminste één multidisciplinaire regionale ParkinsonNet bijeenkomst bij te wonen;
 • MijnParkinsonNet up-to-date te houden. In MijnParkinsonNet dienen in ieder geval de volgende velden te zijn gevuld: alle verplichte velden, profieltekst en behandellocatie(s);
 • Te voldoen aan de volumenorm van minimaal 5 medicatiegesprekken per jaar met patiënten met de ziekte van Parkinson of atypische parkinsonnismen;
 • Jaarlijks gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistratie aan te leveren aan het ParkinsonNet coördinatiecentrum door middel van het invullen van de ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor.

1.3.4 Parkinsonverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Om deelnemer van ParkinsonNet te blijven dienen overige zorgverleners aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Minimaal eens per twee jaar het ParkinsonNet congres bij te wonen;
 • Ieder jaar tenminste aan twee multidisciplinaire regionale ParkinsonNet bijeenkomsten deel te nemen;
 • MijnParkinsonNet up-to-date te houden. In MijnParkinsonNet dienen in ieder geval de volgende velden te zijn gevuld: alle verplichte velden, profieltekst en behandellocatie(s);
 • Jaarlijkse gegevens ten behoeve van kwaliteitsregistratie aan te leveren aan het ParkinsonNet Coördinatiecentrum door het invullen van de ParkinsonNet Kwaliteitsmonitor.

1.3.5 Neurologen, physician assistants, specialisten- ouderengeneeskunde, geriaters, psychiaters en revalidatieartsen

Hebben geen voorwaarden om deelnemer van ParkinsonNet te blijven.

1.4 Deelname aan ParkinsonNet beëindigen

Een deelname aan ParkinsonNet kan op verschillende manieren beëindigd worden:

1.4.1 Zelf schriftelijk opzeggen

Het beëindigen van deelname aan ParkinsonNet kan per e-mail naar informatie@parkinsonnet.nl. In de opzegging dient men de volledige naam, organisatie en reden van opzegging te vermelden. De deelnamebijdrage in het jaar van opzegging dient u wel te voldoen.

Opzeggingen voor het volgende kalenderjaar dienen vóór 15 december van het huidige kalenderjaar binnen te zijn.

Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet de deelname (mits aan de herregistratievoorwaarden en de deelnamebijdrage voldaan) aan ParkinsonNet doorlopen tot het einde van het volgende kalenderjaar. Binnen dertig (30) dagen na beëindiging worden uw gegevens van de Parkinson Zorgzoeker verwijderd. Beëindiging van de deelname aan ParkinsonNet is altijd definitief en daarmee nooit tijdelijk.

1.4.2 Door ParkinsonNet

Indien men niet voldoet aan één of meerdere deelnamevoorwaarden, kan ParkinsonNet de deelname beëindigen. Men ontvangt hierover bericht per e-mail.

1.5 Herintreden

Indien men een eerdere deelname aan ParkinsonNet heeft opgezegd en wil herintreden, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het herintredingsformulier op de website volledig invullen;
 • Het ParkinsonNet coördinatiecentrum bekijkt of men zich weer aan kan sluiten bij ParkinsonNet;
 • De verzoeken tot herintreden behandelt ParkinsonNet gelijktijdig met de verzoeken tot toetreding. Normaliter is dit in het begin van het kalenderjaar;
 • Het volgen van een scholing om de kennis over de ziekte van Parkinson op te frissen;
 • Voor paramedici geldt dat zij moeten deelnemen aan de selectieprocedure.

2. Transparantiebeleid ParkinsonNet

ParkinsonNet heeft als taak de kwaliteit van zorg voor parkinsonpatiënten van haar aangesloten zorgverleners te meten en transparant te maken. Deelnemers van ParkinsonNet:

 • Zijn verplicht jaarlijks kwaliteitsinformatie aan te leveren over de geleverde zorg aan parkinsonpatiënten. Dit betreft onder andere een jaarlijkse vragenlijst naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van samenwerking;
 • Geven toestemming aan het ParkinsonNet coördinatiecentrum om informatie over de geleverde parkinsonzorg op te vragen bij andere organisaties. Dit betreft onder andere het opvragen van gegevens bij Vektis en Parabench/Intramed;
 • Geven toestemming dat de kwaliteitsinformatie zoals genoemd bij de eerste twee punten ook - op geaggregeerd niveau - transparant gemaakt wordt in de ParkinsonAtlas. De ParkinsonAtlas brengt de kwaliteit van zorg op regionaal niveau in kaart;
 • Worden bij beëindiging van deelname aan ParkinsonNet met alle informatie binnen dertig (30) dagen verwijderd uit de Parkinson Zorgzoeker.

3. Klachtenprocedure ParkinsonNet

Alle parkinsonpatiënten hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen over een ParkinsonNetzorgverlener. Op deze manier probeert ParkinsonNet de kwaliteit van de geleverde zorg te allen tijde zo hoog mogelijk te houden, en waar mogelijk te verbeteren.

Via het contactformulier op de website van ParkinsonNet kunnen patiënten onderstaande gegevens invullen:

 • Naam van patiënt / mantelzorger;
 • E-mailadres of telefoonnummer van de patiënt of mantelzorger;
 • Naam en adres van de zorgverlener waar de klacht over gaat;
 • Vrije ruimte om de klacht te formuleren;
 • Datum.

De klachten komen via de website van ParkinsonNet bij het ParkinsonNet coördinatiecentrum binnen en worden vertrouwelijk behandeld. Het ParkinsonNet coördinatiecentrum neemt bij iedere klacht contact op met de betreffende patiënt. Daarna wordt in overleg met deze patiënt besloten wat de vervolgstappen met betrekking tot deze klacht zullen zijn. Waar mogelijk zal ParkinsonNet een bemiddelende rol spelen met als doel klachten naar tevredenheid af te handelen.

Zorgzoeker