Volg ParkinsonNet

Netwerknieuws Groningen

netwerkdienst-groot

Netwerknieuws Groningen

Op 23 september 2009 is het eerste seminar gehouden van het net gestarte ParkinsonNet in Groningen Stad en West. Hierbij waren ongeveer 20 zorgverleners aanwezig. De doelen van het netwerk zijn tweeledig. Allereerst is het voor parkinsonpatiënten zelf belangrijk om een deskundige therapeut te vinden, die op de hoogte is van de stand van zaken rond de behandeling van hun ziekte. Daarnaast is het voor professionals in de zorg goed om te weten naar wie men patiënten met mogelijk complexe problematiek van Parkinson kan doorverwijzen en kunnen zorgverleners door de onderlinge samenwerking veel van elkaar leren.

Aan het seminar namen fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten deel die werkzaam zijn in eerstelijns praktijken, maar ook in instellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. De therapeuten werken samen met neurologen en parkinsonverpleegkundigen en kunnen elkaar middels het netwerk beter vinden voor verwijzing en voor informatievoorziening. Het is de bedoeling dat in de toekomst ook andere disciplines, zoals psychosociale hulpverleners deel gaan uitmaken van het netwerk.

Aan de orde kwamen logistieke zaken, zoals: hoe vinden de patiënten en de verwijzers de weg naar ons, maar uiteraard ook vakinhoudelijke zaken.

In de provincie Groningen zijn twee netwerken gevormd, om de lijnen tussen de zorgverleners kort te houden. Groningen Stad & West heeft met name contact met het Martiniziekenhuis en het UMC Groningen. Groningen Oost is in de samenwerking meer gericht op de ziekenhuizen in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal, maar alle ziekenhuizen zijn betrokken bij beide netwerken.

Het was een inspirerende en toekomstgerichte bijeenkomst en een goede start om de zorg voor parkinsonpatiënten in de provincie Groningen te optimaliseren!

Namens het ParkinsonNet Groningen Stad & West,

Janny Visser, Rozemarijn Zwartenkot en Femmy Kragt

Zorgzoeker