Netwerknieuws Groningen

Op 23 september 2009 is het eerste seminar gehouden van het net
gestarte ParkinsonNet in Groningen Stad en West. Hierbij waren
ongeveer 20 zorgverleners aanwezig. De doelen van het netwerk zijn
tweeledig. Allereerst is het voor parkinsonpatiënten zelf
belangrijk om een deskundige therapeut te vinden, die op de hoogte
is van de stand van zaken rond de behandeling van hun ziekte.
Daarnaast is het voor professionals in de zorg goed om te weten
naar wie men patiënten met mogelijk complexe problematiek van
Parkinson kan doorverwijzen en kunnen zorgverleners door de
onderlinge samenwerking veel van elkaar leren.

Aan het seminar namen fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten
en logopedisten deel die werkzaam zijn in eerstelijns praktijken,
maar ook in instellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. De
therapeuten werken samen met neurologen en
parkinsonverpleegkundigen en kunnen elkaar middels het netwerk
beter vinden voor verwijzing en voor informatievoorziening. Het is
de bedoeling dat in de toekomst ook andere disciplines, zoals
psychosociale hulpverleners deel gaan uitmaken van het
netwerk.

Aan de orde kwamen logistieke zaken, zoals: hoe vinden de patiënten
en de verwijzers de weg naar ons, maar uiteraard ook
vakinhoudelijke zaken.

In de provincie Groningen zijn twee netwerken gevormd, om de lijnen
tussen de zorgverleners kort te houden. Groningen Stad & West
heeft met name contact met het Martiniziekenhuis en het UMC
Groningen. Groningen Oost is in de samenwerking meer gericht op de
ziekenhuizen in Delfzijl, Winschoten en Stadskanaal, maar alle
ziekenhuizen zijn betrokken bij beide netwerken.

Het was een inspirerende en toekomstgerichte bijeenkomst en een
goede start om de zorg voor parkinsonpatiënten in de provincie
Groningen te optimaliseren!

Namens het ParkinsonNet Groningen Stad & West,

Janny Visser, Rozemarijn Zwartenkot en Femmy Kragt