ParkinsonNet logopedisten behandelen meer parkinsonpatiënten

In het maartnummer van Logopedie en Foniatrie is een
artikel verschenen over procesindicatoren voor logopedie bij de
ziekte van Parkinson, gebaseerd op de richtlijn (Kalf et al., 2010,
82, 92-97).

Aan logopedisten die deelnemen aan ParkinsonNet, is onder andere
gevraagd naar hun werkervaring, werkduur en het aantal
patiënten dat ze behandelen en dat is vergeleken met eerdere
gegevens. In de periode van 2004 tot 2007, voordat logopedisten aan
ParkinsonNet deelnamen, zag men gemiddeld 4 parkinsonpatiënten
per jaar. In 2009 was het aantal behandelde patiënten gestegen
tot gemiddeld 11 per jaar en dus bijna 3 keer zo veel.
Dit is vergelijkbaar met de gegevens die eerder gerapporteerd zijn
voor fysio- en oefentherapeuten. Analyse van de gegevens liet
bovendien zien dat logopedisten beter scoren
op verschillende indicatoren van zorg – betere
kwaliteit leveren – naarmate ze meer parkinsonpatiënten zien en
langer aan ParkinsonNet deelnemen. En dat is precies waar we het
met ons allen voor doen!

Lees hier het volledige artikel. Met dank
aan de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
(NVLF)