Privacyverklaring ParkinsonNet

Stichting ParkinsonNet, gevestigd aan Reinier Postlaan 4 6525 GC Nijmegen, Ingang oost, Radboudumc, Route 913, is voor bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners en personen die zich inschrijven voor scholingen van ParkinsonNet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens

De contactgegevens van Stichting ParkinsonNet zijn:

Website:

www.parkinsonnet.nl

Bezoekadres:

Reinier Postlaan 4

6525 GC Nijmegen

Ingang oost, Radboudumc, Route 914

Telefoonnummer:

+31 024 361 47 01

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ParkinsonNet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt om zo deel te nemen aan ParkinsonNet of een scholing van ParkinsonNet te volgen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Persoonlijke foto
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer
 • AGB-code(s)

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting ParkinsonNet verwerkt uw persoonsgegevens met uw toestemming voor de volgende doelen:

 • Het bijhouden van uw deelname aan ParkinsonNet of een scholing van ParkinsonNet
 • Het afhandelen van uw deelnamebijdrage
 • Het tonen van uw ParkinsonNet deelname op de Parkinson Zorgzoeker
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en scholingsmails
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en scholingen
 • Voor u een account aan te maken op ParkinsonConnect
 • Om briefpost en producten bij u af te leveren
 • Het toe te laten kennen van accreditatiepunten door uw beroepsvereniging

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Stichting ParkinsonNet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Treedt u om wat voor een reden dan ook uit het netwerk of is de scholing waarvoor u zich heeft ingeschreven afgelopen, dan worden op uw voornaam, achternaam en e-mailadres na, al uw persoonsgegevens verwijderd. Uw voornaam, achternaam en e-mailadres worden na uittreden nog tien (10) jaar bewaard ten behoeve van eventuele herintreding. Lees in sectie ‘7. Gegevens aanpassen, inzien of verwijderen’ hoe u deze gegevens verwijderd. Let op: het volledig laten verwijderen van uw persoonsgegevens na uittreden kan invloed hebben op herintreden.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ParkinsonNet deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting ParkinsonNet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting ParkinsonNet uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Naam: Doel: Gegevens:
Salesforce Systeem voor het beheren van alle deelnemergegevens Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum,  adresgegevens, persoonlijke foto, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, AGB-code(s)
PuntKomma Versturen PN Magazine Voor- en achternaam, adresgegevens
De Praktijk Index Vullen van de Parkinson Zorgzoeker Voor- en achternaam, persoonlijke foto, e-mailadres, telefoonnummer
SurveyGizmo Opzetten ParkinsonNet kwaliteitsmonitor Voor- en achternaam, e-mailadres
Mailchimp Versturen ParkinsonNet e-mailnieuwsbrief Voor- en achternaam, e-mailadres
Typeform Inschrijven interesselijst scholingen Voor- en achternaam, e-mailadres
Google Verwerken e-mails Voor- en achternaam, e-mailadres
Microsoft Verwerken e-mails Voor- en achternaam, e-mailadres
Zendesk Verwerken van vragen vanuit e-mails en contactformulieren Voor- en achternaam, e-mailadres
Summit Events B.V. Versturen e-mail met informatie t.b.v. ParkinsonNet congres Voor- en achternaam, e-mailadres
KNGF Aanvragen accreditatie Voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht
Topicus Aanmaken account ParkinsonConnect Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres
Vektis Deelname ParkinsonNet doorgeven t.b.v. zorgverzekeraars Voor- en achternaam, adresgegevens, AGB-code(s)

 

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting ParkinsonNet gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw MijnParkinsonNet account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar informatie@parkinsonnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting ParkinsonNet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting ParkinsonNet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting ParkinsonNet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk via informatie@parkinsonnet.nl.

9. Beeld- en geluidsopnames

Door bezoek aan een ParkinsonNetscholing verklaart u zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret, uitspraken en lichaam(-skenmerken) door ParkinsonNet, waarbij u uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht u tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin dit plaatsvindt. Daarbij geldt als uitgangspunt dat u niet onterecht op negatieve of diskwalificerende wijze zal worden geportretteerd. ParkinsonNet is ter zake aan u enige vergoeding verschuldigd.

10. Vertrouwlijkheidsverklaring

ParkinsonNet, haar medewerkers en de docenten gaan vertrouwelijk om met de informatie die door u is verstrekt. Ingebracht casuïstiekmateriaal zal niet aan derden worden verstrekt.